Projekat izgradnje nadstrešnica na objektu Granični prelaz Gradiška.

Za potrebe nadsvođenja pojedinih zona u sklopu kompleksa Graničnog prelaza Čatrnja formirane su tri nadstrešnice prilagođene geometriji objekata i putnoj infrastrukturi.

Nadstrešnice su koncipirane kao prostorna rešetkasta konstrukcija sa prefabrikovanim čvornim vezama.

Kao optimalan modul pri izradi konstrukcije usvojen je tetraedar visine 2m, dužine stranica 2,25m. Dimenzije nadstrešnice 1 iznose 56x64m a nadstrešnice 2 iznose 27x54m.